Podmienky používania

Autorské práva

Portál www.escort.sk a jeho obsah je chránený autorským právom a ďalšími právnymi predpismi z oblasti práva duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie obsahu portálu alebo jeho časti bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osôb, ktorých práva môžu byť dotknuté ,môže znamenať porušenie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a je prísne zakázané.

Bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osoby, ktorá je nositeľom autorského práva nemožno použiť v autorskoprávnom zmysle obsah portálu, akúkoľvek jeho časť, fotografie, grafiku, logo, dizajn a ďalšie diela vymedzené autorským zákonom s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, následné alebo osobitné škody vyplývajúce z použitia tejto webovej stránky alebo jej časti a využitia služieb súvisiacich s obsahom inzerátov uverejnených na Portáli.

Prevádzkovateľ nezodpovedá sa obsah uverejnených inzerátov, za ich pravdivosť, aktuálnosť, služby objednané na základe inzerátu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek obrazové či textové chyby v obsahu inzerátu, správnosť uvedených údajov, za jeho nezrozumiteľnosť a iné kvalitatívne nedostatky.

Je zakázané

Obsah inzerátu musí byť v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, môže obsahovať výslovne sexuálny obrazový či textový materiál, avšak je zakázané, aby obsahom inzerátu naplňoval skutkovú podstatu trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, kupliarstva, výroby detskej pornografie v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Je zakázané rozširovanie detskej pornografie a ohrozovanie mravnosti a akékoľvek iné textové či obrazové inzeráty, ktoré napĺňali skutkové podstaty trestných činov vymedzené a definované trestným právom.
Vyhľadajte mesto alebo vyberte zo zoznamu
Click on the image to refresh the captcha.